Vedtægter for Tisvilde Fødevarefællesskab - 2014

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Tisvilde Fødevarefællesskab - forkortet TiFø.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gribskov Kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1. Foreningens formål er:

  • At være en del af en bæredygtig fremtid ved at gøre bæredygtige, økologiske fødevarer tilgængelige for alle.

  • At forsyne medlemmerne med et sæsonbetonet udbud af økologiske varer, der er dyrket og produceret så lokalt som praktisk muligt.

  • At skabe et økonomisk bæredygtigt, selvstændigt og transparent alternativ til de kommercielle fødevarevirksomheder.

  • At være et lokalt forankret arbejdende fællesskab, der danner ramme for samarbejde og møde mellem mennesker på åben og inkluderende vis.

  • At formidle og fremme viden om økologi, fødevarer, tilberedning og forbrug.


§ 3. Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Alle medlemmer forpligter sig til at følge medlemskravene, udspecificeret på generalforsamlingen.
Stk. 3. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat indmeldelsesgebyr.
Stk. 4. Indmeldelse sker i foreningens ‘udleverings-butik’ eller på generalforsamlingen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelsesgebyr.
Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af måneden. Det indbetalte indmeldelsesgebyr refunderes ikke ved udmeldelse.
Stk. 6. Eksklusion af et medlem kan ske på baggrund af grov fravigelse fra medlemskravene. Eksklusioner behandles af den siddende bestyrelse på baggrund af høringer af implicerede parter.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside, e-mail til de adresser der er oplyst ved indmeldelse samt i grøntsagsposerne.

Generalforsamlingen afholdes I Gribskov Kommune. Nærmere sted oplyses i indkaldelsen.


Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent indmeldelsesgebyr. Hvert medlemskab har en stemme. Hver husstand kan bære en fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Regnskabsaflæggelse og fremlæggelse af budget
3. Fastlæggelse af medlemskontingent
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af ekstern revisor

7. Eventuelt

 


Vedr. Stk.:

Stk. 1. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 

Stk. 5. De 7 medlemmer konstituerer sig ved første ordinære bestyrelsesmøde.
Stk. 5-11. Ved beslutninger tilstræbes konsensus. Hvis generalforsamlingens dirigent finder dette umuligt, kan forslag vedtages med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kan dog kun ske med ¾ flertal. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger, og med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet.

§ 6. Udviklingsmøder
Stk. 1. Udover den årlige generalforsamling afholdes der et årligt udviklingsmøde. Det møde har til formål at give medlemmerne mulighed for at træffe strategiske og økonomiske beslutninger omkring foreningens udvikling.

På udviklingsmøderne kan der fremføres forslag til brug og fordeling af evt. overskud. Budgettet for beløbet, der evt. kan fordeles bliver præsenteret på efterfølgende generalforsamling, hvor punktet kan vedtages eller forkastes.
Stk. 2. Stemmeberettigede på udviklingsmøderne er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent indmeldelsesgebyr. Hvert medlemskab har en stemme.
Stk. 3. Forslag til udviklingsmøderne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. Alle forslag samt dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside og via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest 7 dage før mødet.
Stk. 4. I forbindelse med forslag til medlemsmøderne tilstræbes konsensus. Hvis mødets dirigent finder dette umuligt, kan forslag vedtages med simpelt flertal.

§ 7. Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens ledelse udgøres af hovedgruppen ud fra vedtagne beslutninger foretaget på generalforsamlingen samt det årlige udviklingsmøde.

Stk. 2. Hovedgruppen udgøres af repræsentanter for alle arbejdsgrupper og bestyrelsen (indkøb, økonomi, lokale, vagtplaner og hjemmeside)
Stk. 3. Hovedgruppen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 4. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder hovedgruppens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter formanden har modtaget anmodningen. Alle hovedgruppens beslutninger skal være tilgængelige for alle medlemmer i form af et mødereferat på hjemmesiden senest 2 uger efter et mødes afholdelse.
Stk. 5. Ved beslutninger eller tvister, hvor der ikke kan opnås konsensus i hovedgruppen, træffes beslutninger med simpelt flertal. I sådanne tilfælde er det kun bestyrelsen, der er stemmeberettigede.

§ 8. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, kassereren og hovedindkøberen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode.
Stk. 2. Bestyrelsens beføjelser begrænser sig udelukkende til mindre økonomiske anliggender i forbindelse med den daglige drift. Disse kan eventuelt gennemgås af en ekstern revisor eller anden med faglig relevant baggrund.

§ 9. Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren og hovedgruppens økonomiansvarlige.
Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte eksterne revisor. Revisoren har til hver tid adgang til at efterse foreningens regnskab og samlede beholdning.
Stk. 5. Medlemmer kan i ingen tilfælde hæfte for foreningens eventuelle underskud eller gæld.

§ 10. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 11. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 3/4 flertal af de repræsenterede medlemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 12. Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 13. Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 23. november 2012.